مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی مدیریت یا تبدیل جنگل بوسولیا؟

مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی مدیریت یا تبدیل جنگل بوسولیا؟

مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی مدیریت یا تبدیل جنگل بوسولیا؟

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Manage or convert Boswellia woodlands? Can frankincense production payoff?

عنوان فارسی:

مدیریت یا تبدیل جنگل بوسولیا؟ آیا تولید درخت کندر سرخ می تواند بازده مناسبی داشته باشد؟

چکیده:

جنگل های خشک آفریقا محصولات غیر چوبی جنگلی (NTFPs) با ارزش تجاری بالا، مانند کندر و صمغ عربی را تولید می کند. با این حال، جنگل زدایی و تبدیل کاربری اراضی در حال تشدید است. انتظار می رود بازگشت مالی بالاتر از تولید محصول انگیزه اصلی تبدیل کاربری اراضی باشد، اما تحقیقات حمایت کننده از این ادعای اساسی، نادر هستند. ما بازده مالی را برای گزینه های تولید دو محصول (کنجد و پنبه) و کاربری جنگل در یک منطقه جنگلی خشک که در شمال اتیوپی با درخت کندر سرخ شناخته شده است، مقایسه می کنیم.

تعداد صفحات انگلیسی: 7

تعداد صفحات فارسی: 24

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


خرید آنلاین