بررسي رابطه بين مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان داراي افسردگي و اختلال اضطرابي دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو با افراد عادي

بررسي رابطه بين مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان داراي افسردگي و اختلال اضطرابي دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو با افراد عادي

بررسي رابطه بين مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان داراي افسردگي و اختلال اضطرابي دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو با افراد عادي

مقاله بررسي رابطه بين مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان داراي افسردگي و اختلال اضطرابي دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو با افراد عادي در 34 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش می باشد. 

 

چکيده

 

فشارهاي رواني در كنار هيجان‌هاي ناخوشايندي همچون اضطراب و افسردگي جزء لاينفك زندگي مدرن و بشر امروز به حساب مي‌آيد. تحولات سريع دنياي مدرن با همه رفاه و آسايش معجزه‌گونه‌اش، امري حياتي را مورد تخريب قرار داده، و آن روان آدمي است. مكانيسم‌هاي دفاعي فرايندهاي رواني ناهشيار هستند که مسئوليت محافظت از من را در مواجهه با شکل­هاي مختلف اضطراب بر عهده دارند (فرويد، 1923).

 

اين پژوهش يک پژوهش بنيادي است که هدف آن بررسي رابطه بين مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان داراي افسردگي و اختلال اضطرابي دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو با افراد عادي در سال تحصيلي 94-93 مي باشد. در اين پژوهش از يک نمونه 60 نفري از دانشجويان دختر و پسر (30 دختر و 30 پسر) دانشگاه پيام نور و 20 نفر افراد عادي که به طور تصادفي انتخاب شده بودند، ياري گرفته شده است. از دانشجويان خواسته شد تا پرسشنامه DSQ (پرسشنامه مکانيزمهاي دفاعي) را پرکنند.

 


خرید آنلاین